Openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard Onderdeel van Acis

Onderwijs en kwaliteit

Kwaliteitsbeleid

De scholen van Stichting Acis willen de leerlingen en ouders onderwijs aanbieden van hoge kwaliteit. Zij streven voortdurend naar kwaliteitsverhoging. Regelmatige kwaliteitsmeting vormt het vertrekpunt voor het opstellen van cyclische verbeterplannen.

Systematische kwaliteitsmeting vindt plaats door middel van:

 • Martktonderzoek. Elke twee jaar wordt een tevredenheidpeiling afgenomen onder ouders, leerlingen en personeel. De uitslagen worden vergeleken met:
  – de resultaten van het vorige onderzoek
  – de resultaten van de andere scholen van Acis
  – de gemiddelde resultaten van andere scholen die dezelfde onderzoeken afnemen (ongeveer 600)
 • LeeropbrengstenDe leeropbrengsten vormen een belangrijke indicator voor de kwaliteit van het onderwijs. Benchmarking op de leeropbrengsten is mogelijk bij:
  – Cito eindtoets
  – Cito entreetoets
  – leerlingvolgsysteem
 • InspectierapportenTenminste iedere vier jaar worden de scholen beoordeeld door de rijksinspectie. Het inspectierapport geeft een duidelijk beeld van de verworvenheden en verbeterpunten van de school.

De resultaten van het marktonderzoek, de leeropbrengsten en inspectierapporten vormen de belangrijkste bouwstenen voor de ontwikkel- en verbeterplannen van de school c.q. stichting. De school/stichting communiceert met haar achterban over de ontwikkelplannen onder het motto: Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Ook dit hoort bij kwaliteitsbeleid.

Kwaliteitscyclus

Stichting Acis stelt om de vier jaar een meerjaren strategisch beleidsplan op. In dit bovenschoolse beleidsplan worden kaders gegeven voor de (meerjaren)beleidsplannen van de scholen. 

De scholen stellen elke vier jaar een meerjaren schoolplan op. De hierin opgenomen visie en missie is richtinggevend voor het beleid van de school en past binnen de kaders van het strategisch beleidsplan.

Het in het schoolplan geformuleerde meerjarenbeleid wordt ieder jaar vertaald naar een schoolontwikkelingsplan waarin de ambities van de school worden verwoord.

In het jaarverslag blikt de school terug op belangrijke ontwikkelingen in en rondom de school. De door de school behaalde resultaten en doelstellingen worden in het jaarverslag verwoord.